Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσος Φορέας για την ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών»


Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσος Φορέας για την ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών»
με Κωδικό ΟΠΣ 5010938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 19.030,00€.

  • Μπορείτε να δείτε την Απόφαση Ένταξης κάνοντας κλικ εδώ
Sticker-website ETPA_GR_HighRes


 


Διαβάστηκε 2237 φορές