Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-03-2018

Γιαννιτσά, 09-03-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 6943
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 13-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.800,00€ για μίσθωση φωτοαντιγραφικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δ.Πέλλας
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.672,00€ για την προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης, ανάθεση της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού: 61.677,66€
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2018», Προϋπολογισμός: 29.999,65€
6. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Πέλλας», Α.Μ.22/2017, Πρ/μού:65.705,29€
7. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (ΟΤ 6)», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού:31.957,46€
8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.21/2018 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)
9. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (οικολογικό πάρκο) Κρ. Βρύσης του Δ.Πέλλας
10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Καρυώτισσας Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.38/2017 απόφαση Τ.Κ. Καρυώτισσας)
11. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση τμημάτων 6,357στρ. και 10,039στρ. αντίστοιχα από το αριθ.2622  αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αραβησσού Δ.Πέλλας
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.101/2017 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.6/2018 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)
14. Άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄ αριθμ. πρωτ.:278 και 281/07-02-2018 αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 952 φορές