Απόφαση αποδοχής παραίτησης αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 185
Γιαννιτσά, 30-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4  του Ν.3852/2010 «περί παραίτησης αιρετών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 περί ορισμού Αντιδημάρχων
4. Την αριθ. 102/2017 Αποφάσεις Δημάρχου Πέλλας περί ορισμού Αντιδημάρχων
5. Τις από 30 Μαρτίου 2018 αιτήσεις παραίτησης από τη θέση του Αντιδημάρχου για προσωπικούς λόγους των κάτωθι: α) Σεραίδη Πέτρου με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παραίτησή του από τη θέση του  Αντιδημάρχου της Δ.Ε Γιαννιτσών και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων,  καθώς και της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Σαμόπουλου Νικόλαου  με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παραίτησή του από τη θέση του  Αντιδημάρχου της Δ.Ε Πέλλας και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, γ) Κερασόπουλου Παναγιώτη με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παραίτησή του από τη θέση του  Αντιδημάρχου της Δ.Ε Κύρρου και των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Πολεοδομίας και του Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δ) Καραφυλλιά Ανδρέα με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παραίτησή του από τη θέση του  Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας του Περιβάλλοντος του Πρασίνου και της Πολιτικής Προστασίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αποδέχεται την παραίτηση από το αξίωμα του Αντιδημάρχου των κάτωθι:
α) Σεραίδη Πέτρου από τη θέση του  Αντιδημάρχου της Δ.Ε Γιαννιτσών και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων,  καθώς και της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Σαμόπουλου Νικόλαου  από τη θέση του  Αντιδημάρχου της Δ.Ε Πέλλας και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας
γ) Κερασόπουλου Παναγιώτη από τη θέση του  Αντιδημάρχου της Δ.Ε Κύρρου και των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Πολεοδομίας και του Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
δ) Καραφυλλιά Ανδρέα από τη θέση του  Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Καθαριότητας του Περιβάλλοντος του Πρασίνου και της Πολιτικής Προστασίας
Απαλλάσσει τους ανωτέρω από την άσκηση των κατά τόπο και των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων τους από τις 01 Απριλίου 2018, για προσωπικούς λόγους που καθιστούν αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων του Αντιδημάρχου.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 787 φορές