Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη :

1)Την υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ. 5102/02-4-2018 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα  είκοσι (20) Εργατών Πρασίνου (πυρασφάλειας).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 12/04/2018 έως και 13/04/2018, στο ισόγειο, Γραφείο 3 του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία - Γιαννιτσά, αρμόδιος κ. Κυριάκος Σπυρίδης).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1121 φορές