Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Γιαννιτσά 20/04/2018
Aριθ. Πρωτ. : 10748

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019.

Ο Δήμαρχος Πέλλας


διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019 με κριτήριο κατακύρωσης :
α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης χωρίς Φ.Π.Α., του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας, για τα είδη κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, oπωροπωλείου, ελαιόλαδo και τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο κάθε ενός από τα είδη παντοπωλείου (εκτός του ελαιόλαδου), αρτοποιείου, γάλακτος όπως αναγράφονται αναλυτικά στην αριθμ. 9/2018 μελέτη της  προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 216.175,02 € και θα βαρύνει χωριστά τους προϋπολογισμούς του Δήμου και των νομικών του προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, σύμφωνα με την αριθμ. 9/2018 μελέτη της  προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος είναι 14/05/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος είναι 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας,   μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της ομάδας ή των ομάδων της μελέτης της προμήθειας για τις οποίες υποβάλουν προσφορά οι προμηθευτές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 9/2018 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληρ.: Σπουρτούδη Ιωάννα τηλ. : 23823-50851).

Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Στάμκος

Διαβάστηκε 976 φορές