Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Πέλλας για το έτος 2018

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας «περί οργάνωσης της  άρδευσης του Δήμου Πέλλας».
2. Την αριθμ. πρωτ. 4.186/15-3-2018, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης, που αφορά την έγκριση πρόσληψης υδρονoμέων άρδευσης στον Δήμο Πέλλας για το 2018.
3. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-3/15-4-1957 «περί της Αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων».
4. Τις διατάξεις των Ν.4354/2015 και 3.966/2011.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο Δήμος Πέλλας θα προσλάβει είκοσι τέσσερις υδρονομείς (24) υδρονομείς για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας, για το έτος 2018, συγκεκριμένα:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1) Τοπική Κοινότητα Αμπελιών – δύο (2) υδρονομείς

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1) Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων – δύο (2) υδρονομείς

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1) Τοπική Κοινότητα Γαλατάδων – δύο (2) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου – τρεις (3) υδρονομείς
3) Τοπική Κοινότητα Καρυώτισσας – ένας (1) υδρονομέας
4) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου – ένας (1) υδρονομέας
5) Τοπική Κοινότητα Δροσερού – ένας (1) υδρονομέας
6) Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου – Γυψοχωρίου – δύο (2) υδρονομείς

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
1) Τοπική Κοινότητα Αραβησσού – δύο (2) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Αξού – ένας (1) υδρονομέας
3) Τοπική Κοινότητα Λάκκας – ένας (1) υδρονομέας
4) Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου – ένας (1) υδρονομέας
5) Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου – ένας (1) υδρονομέας
6) Τοπική Κοινότητα Νέου Μυλοτόπου – ένας (1) υδρονομέας

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
1) Δημοτική Κοινότητα Πέλλας και Τοπική Κοινότητα Ραχώνας – ένας (1) υδρονομέας
2) Τοπική Κοινότητα Αγροσυκιάς – ένας (1) υδρονομέας
3) Τοπική Κοινότητα Δυτικού – ένας (1) υδρονομέας

Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Πρόεδρο των παραπάνω Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας από 23/4/2018 μέχρι και 27/4/2018, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο του ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου
  4. Δημοτική Ενημερότητα
  5. ΑΜΚΑ
  6. ΑΦΜ
  7. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια και στα αντίστοιχα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Στάμκος Γρηγόριος

Διαβάστηκε 1158 φορές