Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 04-05-2018

Γιαννιτσά, 30-04-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 11712
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 04-05-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 567,92€ για συντήρηση κι επισκευή του εξοπλισμού πυρασφάλειας των δημοτικών εγκαταστάσεων του Δ.Πέλλας
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 997,39€ για προμήθεια υλικών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δ.Πέλλας
3. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού: 61.677,66€
4. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ. 1/2018, Πρ/μού:96.645,60€
5. Παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς του υποέργου: «Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» (Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€ με ΦΠΑ) κι ανανέωση της εγγυητικής επιστολής
6. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων  Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.21/2018 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)
7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 5,846στρ. από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 922 φορές