Διακήρυξη διαγωνισμού για εκπόνηση της μελέτης "Ανάπλαση Δημοτικής Έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α & 42Β"

Αρ. Πρωτ.: 13468/22-05-2018
Τηλ: 23823 50816

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«OΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 43, 43Α ΚΑΙ 42Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

Ο Δήμος Πέλλας

προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «OΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 43, 43Α ΚΑΙ 42Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή 71.722,69 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η  μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

• κατηγορία μελέτης 07 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων)
• κατηγορία μελέτης 10 – Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου
• κατηγορία μελέτης 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές
• κατηγορία μελέτης 16 – Μελέτες τοπογραφίας
• κατηγορία μελέτης 25 – Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350816, FAX επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-06-2018.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
και διαθέτουν πτυχία τάξης ως εξής :
Για κατηγορία μελέτης 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων) : Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτη Συγκοινωνιακού έργου) :  Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) : Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες τοπογραφίας) : Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) : Α΄ και ‘Ανω

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΙΔΙΩΝ  ΠΟΡΩΝ.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Στάμκος

Διαβάστηκε 1210 φορές