Διακήρυξη διαγωνισμού της ΔΕΥΑΠ για την προμήθεια σωλήνων pvc

Γιαννιτσά, 12/06/2018
Aριθ. Πρωτ. : 837

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
συνοπτικού διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  PVC  ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα υλικών , αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της προμήθειας  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  PVC  ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.796,61  € με το ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια αντιστοιχεί στους κωδικούς CPV:
44115210-4 : Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
44161200-8 : Σωλήνες ύδρευσης
44163000-0 : Σωληνώσεις και εξαρτήματα
Κοινή ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων :NUTS – EL 524, GR 124(Πέλλα)

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την  77 /2018 απόφαση του  Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Π .
Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από :
α. Το Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Το Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Πέμπτη 28-06-2018 και ώρα 12:00 πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, Παναγιωτάκη 13 (περιοχή Τσαλί).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης , η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη  5-07-2018   και ώρα 12:00 πμ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13 με τους ίδιους όρους.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της  Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέχρι την  Πέμπτη 28-06-2018 και ώρα 12:00, με οποιονδήποτε τρόπο.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολή συμμετοχής.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας στην διεύθυνση www.giannitsa.gr.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από τα γραφεία
της  ΔΕΥΑΠ (Παναγιωτάκη 13)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλέφωνο 23820-56019 ή 56013.

Ο Πρόεδρος
Τόσιος Γεώργιος

Διαβάστηκε 935 φορές