Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-6-2018

Γιαννιτσά, 14-6-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15511
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  18-06-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1.    Παραίτηση από το δικόγραφο της ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ του Δημητρίου Πάρδα του Μιχαήλ ΚΑΙ ΚΑΤΑ της από 2-8-2012 δήλωσης αυτού περί άρσης προηγηθείσας και επιβολής νέας κατάσχεσης του Δημητρίου Πάρδα του Μιχαήλ, εις βάρος του Δήμου Πέλλας και εις χείρας, ως τρίτης, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
2.    Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3.    Χορήγηση προκαταβολής 10% επί του ποσού των 909.112,5€ (επιλέξιμη δαπάνη σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση) για το έργο: «Κατασκευή Εσωτερικών κι Εξωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης  Ακαθάρτων Δ.Ε. Κύρρου»
4.    Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) Σχολικών κτιρίων Δ.Πέλλας στον οικονομικό ανάδοχο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.118 του Ν.4412/2016
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.656,39€ για την προμήθεια υλικών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων της Υπ.Καθαριότητας Δ.Πέλλας
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.300,00€ για την προμήθεια κατασκευασμένων αμαξωμάτων σε αγροτικά οχήματα TARO για τις ανάγκες της Υπ.Πρασίνου του Δ.Πέλλας
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 13.000,00€ για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων του Δ.Πέλλας
8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.920,00€ για μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος και δύο χωματουργικών φορτηγών για καθαρισμό καναλιών στη Δ.Ε. Πέλλας Δ.Πέλλας
9.    Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για οχήματα του Δήμου για την περίοδο 2018-2019», Α.Μ.2/2018,  Πρ/μού:142.141,20 € με το Φ.Π.Α.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 938 φορές