Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-8-2018

Γιαννιτσά, 20-8-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 20643
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 24-08-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3.    Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δ.Πέλλας» Α.Μ.9/2016, Πρ/μού: 197.377,24 € με Φ.Π.Α.
4.    Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Μυλοτόπου Δ.Πέλλας» Α.Μ.10/2016, Πρ/μού: 147.921,41€ με Φ.Π.Α.
5.    Καθορισμός των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της  Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου» Α.Μ.29/2016, Πρ/μού: 59.856,10 € με Φ.Π.Α.
6.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου» Α.Μ.29/2016, Πρ/μού: 59.856,10 € με Φ.Π.Α.
7.    Καθορισμός των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη όλων των σταδίων για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κοινοτικού υδρόμυλου στην Αραβησσό Δ.Πέλλας» Α.Μ.30/2018, Πρ/μού: 51.305,24€ με Φ.Π.Α.
8.    Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2018» Α.Μ.17/2018, Πρ/μού: 88.813,76 € με Φ.Π.Α.
9.    Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων το Δ.Πέλλας έτους 2018» Α.Μ.14/2018, Πρ/μού: 49.600,00 € με Φ.Π.Α.
10.    Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ζωοτροφών για ανάγκες σίτισης των αδέσποτων σκύλων του Δ.Πέλλας 2018» Α.Μ.18/2018, Πρ/μού: 14.880,00 € με Φ.Π.Α.
11.    Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών: «δαπάνες στειρώσεων, κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων, εμβολιασμών και  αποπαρασίτωσης αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας για το έτος 2018» Α.Μ.15/2018, Πρ/μού: 25.234,00 € με Φ.Π.Α.
12.    Παράταση ισχύος των προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012
13.    Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη 3ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012 με συνημμένη την σχετική της επιτροπής διαγωνισμού εισήγηση επί των ενστάσεων
14.    Εξέταση ή μη της με αριθ.πρωτ.:20045/09-08-2018 ένστασης της Κ/ξίας «THALIS E.S.S.A.-ΚΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» κατά του με αριθ.πρωτ.:18979/27-07-2018 εγγράφου –Ειδικής Διαταγής συμπληρώσεων ελλείψεων Μελέτης Εφαρμογής, της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Πέλλας.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 806 φορές