Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3-9-2018

Γιαννιτσά, 30-8-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 21591
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 3-9-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπυρική Προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.18/2017, Πρ/μού:130.000,00€
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης-μελέτης εφαρμογής με τίτλο:«Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018,  Πρ/μού:71.722,69€
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2018-2019», Α.Μ.13/2018, Πρ/μού:74.324,67€ με το ΦΠΑ


 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 813 φορές