Αποδοχή παραίτησης αντιδημάρχου

Γιαννιτσά 31/08/2018
Αριθμ. Απόφ. 486/2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4  του Ν.3852/2010 «περί παραίτησης αιρετών»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 περί ορισμού Αντιδημάρχων του Ν.3852/2010
  4. Την αριθ. 186/2018 Αποφάσεις Δημάρχου Πέλλας περί ορισμού Αντιδημάρχων
  5. Την από 31 Αυγούστου 2018 αίτηση παραίτησης του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου από τη θέση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε  Κρύας Βρύσης και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών για προσωπικούς λόγους

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  1. Αποδέχεται την παραίτηση του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου από τη θέση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε Κρύας Βρύσης και των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  2. Απαλλάσσει τον ανωτέρω από την άσκηση των κατά τόπο και των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων του από τις 01 Σεπτεμβρίου  2018, για προσωπικούς λόγους που καθιστούν αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 780 φορές