Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-9-2018

Γιαννιτσά, 14-9-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 23006
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 20-9-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2019
2. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Πέλλας» Α.Μ.15/2018, Πρ/μού:520.000,00€
3. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας έτους 2018» Α.Μ.14/2018, Πρ/μού: 49.600,00 € με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «δαπάνες στειρώσεων, κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων, εμβολιασμών και  αποπαρασίτωσης αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας για το έτος 2018» Α.Μ.15/2018, Πρ/μού: 25.234,00€ με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ζωοτροφών για ανάγκες σίτισης των αδέσποτων σκύλων του Δ.Πέλλας 2018» Α.Μ.18/2018, Πρ/μού: 14.880,00 € με Φ.Π.Α.
6. Επικύρωση ή μη του αριθ.πρωτ.:22520/10-09-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019», Α.Μ.9/2018, Πρ/μού:216.175,02€
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των Τ.Κ Αραβησσού, Τ.Κ Τριφυλλίου και Τ.Κ Π.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας», Α.Μ 20/2017, Προϋπολογισμού  294.381,13€ (με ΦΠΑ)
8. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των ΤΚ Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας», Α.Μ 19/2017, προϋπολογισμού  520.326,84€ (με ΦΠΑ)
9. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για επιβολή τέλους χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  (δημοτικό θέατρο) της Δ.Κ. Πέλλας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 723 φορές