Πρόσκληση σε συνεδρίαση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-10-2018

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 5-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43,43α και 42β του Δήμου Πέλλας, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου ανάθεση του έργου.
2) Υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο: Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43,43α και 42β του Δήμου Πέλλας, για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017-2018, στον άξονα προτεραιότητας 1 ΄΄ Αστική Αναζωογόνηση 2018΄΄ στο μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις – ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.       
3) Παραλαβή πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ) σχολικών κτηρίων του Δήμου Πέλλας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 840 φορές