Απόφαση ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Δ.Ε. Πέλλας

Γιαννιτσά 05/10/2018
Αριθμ. Απόφ. 574/2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του ν.3979/2011
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/06
4. Τις διατάξεις του Κεφ. Ε’ παρ.3 Μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση υπογραφής της εγκ.43/2014 ΥΠΕΣ
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016)
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε Πέλλας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αναθέτει στον Στεργιούλα Δημήτριο ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο την υπογραφή των βεβαιώσεων και των διοικητικών εγγράφων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του τμήματος Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη που λειτουργεί στα όρια της δημοτικής ενότητας Πέλλας.
Επίσης, του αναθέτει τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Η παρούσα ισχύει από 05-10-2018 και μέχρι την κατάργησή ή ανάκλησή της.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα του Νομού Πέλλας και να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 710 φορές