Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-10-2018

Γιαννιτσά, 05-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 25552
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών προσώπων για τα έτη 2019-2020», A.M.4/2018, Πρ/μού:2.716.111,62€
3. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Κύρρου και Κρύας Βρύσης του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2019-2020» Α.Μ.16/2018, Πρ/μού: 466.302,00€ με Φ.Π.Α.
4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπυρική Προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.18/2017, Πρ/μού:130.000,00€
5. Έγκριση του -σε ορθή επανάληψη- αριθ.πρωτ.:22544/11-09-2018 πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας έτους 2018» Α.Μ.14/2018, Πρ/μού: 49.600,00€ με Φ.Π.Α. και τροποποίηση της αριθ. 196/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
6. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη όλων των σταδίων για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κοινοτικού υδρόμυλου στην Αραβησσό Δ.Πέλλας» Α.Μ.30/2018, Πρ/μού: 51.305,24€ με Φ.Π.Α.
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Μυλοτόπου Δ.Πέλλας» Α.Μ.10/2016, Πρ/μού: 147.921,41€ με Φ.Π.Α.
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δ.Πέλλας» Α.Μ.9/2016, Πρ/μού: 197.377,24 € με Φ.Π.Α.
9. Παράταση ισχύος των προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ.Πέλλας», Α.Μ.6/2018, Πρ/μού:86.000,00€
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.759 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Ραχώνας του Δ.Πέλλας
11. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.1085, 243, 1800, 811, 1267 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Γαλατάδων του Δ.Πέλλας
12. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.1584 και 1585 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
13. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.911, 1214 και 1233 αγροτεμαχίων Δ.Κ. Πέλλας του Δ.Πέλλας
14. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.773Α, 773Β, 773Γ  και 773Δ αγροτεμαχίων Τ.Κ. Τριφυλλίου του Δ.Πέλλας
15. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.653 και 654 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Νέας Πέλλας του Δ.Πέλλας
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων, του Δ.Πέλλας, σύμφωνα με την αριθ.7/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών, του Δ.Πέλλας, σύμφωνα με την αριθ.55/2018 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Τ.Κ. Καρυώτισσας, του Δ.Πέλλας, σύμφωνα με την αριθ.7/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Καρυώτισσας
19. Αποδοχή δωρεάς δύο απορριμματοφόρων οχημάτων από τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας στο Δ.Πέλλας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 719 φορές