Ένταξη της Πράξης «Οργάνωση ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσης τους στο δημόσιο αστικό χώρο»

Ένταξη της Πράξης «Οργάνωση ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσης τους στο δημόσιο αστικό χώρο»
με Κωδικό ΟΠΣ 5030657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την κατασκευή και την εγκατάσταση σημάνσεων πληροφόρησης, δηλαδή πινακίδων και αναλογίων, σε επιλεγμένους τόπους της πόλης των Γιαννιτσών με ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 40.000,00€.

  • Μπορείτε να δείτε την Απόφαση Ένταξης κάνοντας κλικ εδώ
Sticker-website ETPA_GR_HighRes


 


Διαβάστηκε 1947 φορές