Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2018

Γιαννιτσά, 22-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 30817
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 28-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3. Υποχρεωτική αναμόρφωση  Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για κατάθεση Ανακοπης κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.»,που εδρεύει στη Σωτήρα Έδεσσας και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της από 4-10-2018 επιταγής προς πληρωμή,σημειούμενη κάτω από αντίγραφο του υπ΄αριθμ.ΑΠ26/16-12-2015 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθμ.538/16-3-2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας έτους 2018» Α.Μ.14/2018, Πρ/μού: 49.600,00 € με Φ.Π.Α.
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Κύρρου και Κρύας Βρύσης του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2019-2020» Α.Μ.16/2018, Πρ/μού: 466.302,00€ με Φ.Π.Α.
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δ.Πέλλας» Α.Μ.9/2016, Πρ/μού: 197.377,24 € με Φ.Π.Α.
8. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Μυλοτόπου Δ.Πέλλας» Α.Μ.10/2016, Πρ/μού: 147.921,41€ με Φ.Π.Α.
9. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής Κοινοπραξίας «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της αριθ.237/2018 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.759 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Ραχώνας του Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.1085, 243, 1800, 811, 1267 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Γαλατάδων του Δ.Πέλλας
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.1584 και 1585 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.911, 1214 και 1233 αγροτεμαχίων Δ.Κ. Πέλλας του Δ.Πέλλας
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.773Α, 773Β, 773Γ  και 773Δ αγροτεμαχίων Τ.Κ. Τριφυλλίου του Δ.Πέλλας
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.653 και 654 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Νέας Πέλλας του Δ.Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων, του Δ.Πέλλας, σύμφωνα με την αριθ.7/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων
17. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών, του Δ.Πέλλας, σύμφωνα με την αριθ.55/2018 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Τ.Κ. Καρυώτισσας, του Δ.Πέλλας, σύμφωνα με την αριθ.7/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Καρυώτισσας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 726 φορές