Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-02-2019

Γιαννιτσά, 07-02-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3106
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 11-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2019 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας
3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την  προμήθεια: «προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείων» Πρ/μού: 29.999,25€ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την  προμήθεια: «προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων του Δ.Πέλλας για το έτος 2019» Πρ/μού: 50.344,00€ με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών: «οργάνωση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσής του στον δημόσιο αστικό χώρο» Α.Μ.12/2018, Πρ/μού: 40.000,00€ με Φ.Π.Α.
6. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Πέλλας» Α.Μ.31/2018, Πρ/μού:2.003.000,00€
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Πέλλας» Α.Μ.31/2018, Πρ/μού:2.003.000,00€
8. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου», Α.Μ.10/2018, Πρ/μός:143.606,93€ με ΦΠΑ
9. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Τροχαίου Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δ.Πέλλας» Α.Μ.25/2018, Πρ/μού: 441.400,00 € με Φ.Π.Α.
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Εσωβάλτων Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.9/2018 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων)
11. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Δυτικού Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.6/2018 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ. Δυτικού)
12. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγ.Λουκά Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.4/2018 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ. Αγ.Λουκά)
13. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νέας Πέλλας Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.1/2019 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ. Νέας Πέλλας)
14. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αξού Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.1/2019 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ. Αξού)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 672 φορές