Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ενημέρωσης για Ελεύθερες Θέσεις Στάθμευσης με Χρήση Υπόγειων Αισθητήρων στον Δήμο Πέλλας»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ενημέρωσης για Ελεύθερες Θέσεις Στάθμευσης με Χρήση Υπόγειων Αισθητήρων στον Δήμο Πέλλας»
με Κωδικό ΟΠΣ 5031162 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Αντικείμενο της πράξης είναι:
•Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης mobile εφαρμογών πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις
στάθμευσης
•Υπόγειοι αισθητήρες ανίχνευσης διαθεσιμότητας στάθμευσης, αναμεταδότες και Gateways για την μετάδοση της κατάστασης των θέσεων
στάθμευσης
•Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
•Back Office λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης υπόγειων αισθητήρων
•Υπηρεσίες δοκιμών της πλατφόρμας (testing) και πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίες και σύνταξη στατιστικών από την χρήση της.
 
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 74.152,00€.
 
  • Μπορείτε να δείτε την Απόφαση Ένταξης κάνοντας κλικ εδώ
 
Sticker-website ETPA_GR_HighRes


 


Διαβάστηκε 1628 φορές