Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών»
με Κωδικό ΟΠΣ 5030950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Φυσικό αντικείμενο της πράξης : Το κτίριο του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρο και απαιτείται η ενεργειακή του αναβάθμιση για την ορθή, περιβαλλοντικά
και οικονομικά, λειτουργία του. Το κτίριο θα πρέπει να επανασχεδιαστεί με στόχο τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες σε όλο το έτος και την
κάλυψη των αναγκών αυτών με το κατά το δυνατόν αποδοτικότερο σύστημα. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα
ενσωμάτωσης εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
• Προσθήκη Θερμομόνωσης κελύφους στις εξωτερικές τοιχοποιίες και στο δώμα του κτιρίου
• Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα
• Μόνωση των σωληνώσεων θέρμανσης
• Αντιστάθμιση του δικτύου θέρμανσης
• Αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών του δικτύου θέρμανσης με κυκλοφορητές Inverter
• Προσθήκη θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας LED.
• Προσθήκη συστημάτων ελέγχου τεχνητού φωτισμού
• Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος Net metering
 
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 700.979,35€
 
Sticker-website ETPA_GR_HighRes


 


Διαβάστηκε 400 φορές