Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-7-2019

Γιαννιτσά, 12-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 17278
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 16-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας, έτους 2019», Α.Μ.16/2019, Πρ/μός:80.165,26€ με ΦΠΑ
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ψηφιακού τουριστικού-πολιτιστικού οδηγού πόλης και χαρτογραφικό portal με υπηρεσίες εικονικού ξεναγού μέσω φορητών συσκευών στο Δ.Πέλλας», Α.Μ.22/2018, Πρ/μός:52.997,60€ με ΦΠΑ
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:«Κτηνιατρικές εργασίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας για το έτος 2019», Α.Μ.10/2019, Πρ/μού: 48.742,23€ με Φ.Π.Α.
4. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια:«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Πέλλας», Α.Μ.11/2019, Πρ/μός:210.771,85€, κατόπιν του αριθ.πρωτ.:73670/12-07-2019 εγγράφου της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 406 φορές