Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δίμηνης διάρκειας.

Ο Δήμος Πέλλας κατόπιν της αριθ. 004/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων και σάρωσης)

20

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Πέμπτη 13.02.2020 μέχρι και την Παρασκευή 14.02.2020 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Πέλλας (Χ΄δημητρίου & Εθνικής Αντίστασης, Γιαννιτσά, ΤΚ 58 100, τηλ. 23823 50871) και αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο υπάλληλος Κυριάκος Σπυρίδης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 969 φορές