Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας»

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας»
με Κωδικό ΟΠΣ 5041968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του Πράσινου Σημείου (ΠΣ) είναι η συμβολή στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, με βάση το νέο ΕΣΔΑ, κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ΠΣ. Οι ωφέλειες σχετίζονται κύρια με την περιβαλλοντική διάσταση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.
Το ΠΣ προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα
αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών. Το ΠΣ θα εξυπηρετεί κύρια την πόλη των Γιαννιτσών και κοντινούς οικισμούς.
Κύριος του έργου, φορέας υλοποίησης και φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Πέλλας.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 589.182,05€

  • Μπορείτε να δείτε την Απόφαση Ένταξης κάνοντας κλικ εδώ

   1                   2


 


Διαβάστηκε 1567 φορές