Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-8-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4-8-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
3. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας», Α.Μ.8/2020, Πρ/μου:122.760,00€
4. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2023», Α.Μ.6/2020, Πρ/μου:4.123.731,60€
5. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για τη χρονική περίοδο από 01-11-2020 έως 31-12-2021», Α.Μ.10/2020, Πρ/μου:146.605,65€
6. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:«Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία», Α.Μ.22/2019, Πρ/μου:366.935,48€
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία», Α.Μ.22/2019, Πρ/μου:366.935,48€
8. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€
10. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ.43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018, Πρ/μου:1.798.000,00€
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ.43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018, Πρ/μου:1.798.000,00€
12. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι (έλεγχος δικαιολογητικών – αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την μελέτη: «Μελέτη του έργου με τίτλο: «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά», Α.Μ. 26/2018, Πρ/μός:157.555,16€ με ΦΠΑ
13. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι (έλεγχος δικαιολογητικών – αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την μελέτη: «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία», Α.Μ.25/2019, Πρ/μού:83.493,04€, κατόπιν της υπ΄άριθ.120/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
14. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη αποκατάστασης Φράγματος Αγροσυκιάς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης», Α.Μ. 32/2019, Πρ/μός:49.185,28€ με ΦΠΑ
15. Επικύρωση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.3/2020, Πρ/μού:38.844,24€ με ΦΠΑ
16. Εξέταση της αριθμ.πρωτ.:15639/27-07-2020 ένστασης του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΥ κατά της αριθ. 138/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
17. Τροποποίηση της αριθ.244/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
18. Αντικατάσταση γνωστοποιηθέντων μελετητών του έργου: «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Κύρρου»
19. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού» Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€
20. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 167,40€
21. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 952,02€, κατόπιν του υπ’ αριθ.715 χρηματικού εντάλματος
22. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 4.997,86τ.μ. από το αριθ.1516στ τεμάχιο αγροκτήματος Αχαλδοχωρίου (υπ΄.αριθ.7 τεμαχίου του κτηνοτροφικού πάρκου Κοινότητας Αχλαδοχωρίου) για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
23. Τροποποίηση των αριθ.189/2019 και 232/2019 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
24. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του συλλόγου ΑΜΕΛΙΑ με θέμα: «Ημερίδα κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας-Συναυλία»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 491 φορές