Επτά σχολεία μία καμπάνια 2η ιστορία - Seven schools one campaign 2nd story

Επτά σχολεία μία καμπάνια - Σας ακούμε «δυνατά»

Συμμετοχή του Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα Erasmus +

Έργο LOUD - Local Young Leaders for Inclusion

Με leader του έργου το Efus.

Συνεχίζουμε με το 2ο μέρος της εξαλογίας μας με τον τίτλο «Αναπηρικό καρότσι στο αστικό» όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε την πιθανή έλλειψη εξοπλισμού στις μαζικές μεταφορές, αλλά και από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε την ευαισθησία και ευσυνειδησία του οδηγού του αστικού, καθώς δεν ήξερε τίποτα για το γύρισμα της ταινίας μας και η αντίδρασή του είναι 100% αυθεντική.

Και αυτή η ταινία κυκλοφορεί με Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους για τους κωφούς και ξενόγλωσσους συμπολίτες μας.

Την κινηματογράφηση και το μοντάζ επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γρηγοριάδης.

Σε δύο μέρες θα ανέβει η τρίτη ιστορία.

Seven schools one campaign - We can hear you loud

Municipality of Pella participating in the LOUD project-coordinated by the European Forum for Urban Security and co-financed by the Erasmus + programme
Project LOUD - Local Young Leaders for Inclusion
Leader of the project : Efus

We continue with the 2nd part of our six- part- story with the title: “A wheelchair on the bus” where we can see on the one hand the possible lack of equipment in the public transport but on the other hand we can see the sensitive attitude on behalf of the driver, who didn’t know anything about the shooting of the video and his reaction was absolutely natural and spontaneous.

This video is also  supported by Greek and English subtitles for our deaf and foreign citizens.

The shooting and the film editing is supported by the teacher  George Grigoriadis

In two days time our third story will be uploaded.

Διαβάστηκε 1330 φορές