Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 09-09-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του δημοσίου τομέα έτους 2023
3. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο τέλεσης επιμνημόσυνης δέησης για την επέτειο της 14ης Σεπτεμβρίου 1944
4. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο Πέλλας» στην πρόσκληση με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:5957) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
5. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης των Δ.Ε. του Δ.Πέλλας, (Πρ/μού:1.499.997,50€ με το ΦΠΑ)
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Φιλίππειο και την Κρύα Βρύση
7. Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»
8. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 8.101,91€
9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 9.075,21€
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) Κοινότητας Λιπαρού
11. Αποδοχή δωρεάς κατασκευής παιδικής χαράς στο Δήμο Πέλλας από τη ΔΕΔΑ
12. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Α΄ Εξαμήνου 2022 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας και υποβολή στο Δ.Σ. Πέλλας για έγκριση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 476 φορές