Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28-12-2015

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν. 3203/2003 και του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2014.
 
Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2705 φορές