Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 27-2-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
2)    Οργάνωση άρδευσης του Δήμου Πέλλας για το 2018.
3)    Έγκριση της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την 1η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2018.
4)    Τροποποίηση της αριθμ. 49/2011 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά την σύσταση  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
5)    Ορισμός μελών στο Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
6)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανόρυξη και αξιοποίηση νέων υδρευτικών γεωτρήσεων και εγκατάσταση δύο δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
7)    Έγκριση υποβολής πρότασης σε σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το άξονα προτεραιότητα 06 « Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο: Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού» για την πράξη με τίτλο: Ανόρυξη και αξιοποίηση νέων υδρευτικών γεωτρήσεων και εγκατάσταση δύο δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας
8)    Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας.
9)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.
10)    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη διενέργεια διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας.
11)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση οδοστρώματος ( Ο.Τ 12- Ο.Τ. 13) στο Δαμιανό.
12)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ειδικές κατασκευές εσωτερικής και εξωτερικής διαμόρφωσης κτιρίου Βιβλιοθήκης – Πινακοθήκης Πέλλας.
13)    Έγκριση ή μη παράτασης εργασιών του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας.
14)    Έγκριση της αριθμ. 7/2018 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής ( Ο.Τ 6) πρ/σμού: 31.957,46 € και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
15)    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών.
16)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
17)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
18)    Βράβευση των πρώτων αριστούχων μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου Πέλλας στην μνήμη των Χαράλαμπου και Ελένης Μακαρόνα.
19)    Έγκριση διενέργειας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων : α) Δ.Κ. Γιαννιτσών
20)    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ( οικολογικό πάρκο) στην Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
21)    Προσκύρωση δημοτικής έκτασης.
22)    Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
23)    Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
24)    Διαγραφή οφειλών.
25)    Επιστροφή ποσού ως αχτρεωστήτως εισπραχθέντος.
26)    Παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού βιβλιοθήκης στην Πέλλα για το κτίριο Βιβλιοθήκη -  Πινακοθήκη Πέλλας.
27)    Διοργάνωση εκδηλώσεων μηνός Μαρτίου.
28)    Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης.
29)    Κοπή  δένδρων.
30)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου 16ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος
Εισηγητής του 4ου και 5ου θέματος η πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής κα Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής από το 6ο μέχρι και το 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 17ο μέχρι και το 28ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1083 φορές