Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 02-05-2019

Γιαννιτσά, 25-04-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 9986
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 02-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Πέλλας» Α.Μ.20/2018, Πρ/μού:600.000,00€
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:«Κατασκευή τάφων στα Κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (τμήμα 6)», Α.Μ.32/2018, Πρ/μού:60.000,00€ με ΦΠΑ
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών: «Οργάνωση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσής τους στον δημόσιο αστικό χώρο», Α.Μ.12/2018, Πρ/μού: 40.000,00€ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Εσωβάλτων Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.9/2018 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων)
5. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.92 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Μελισσίου του Δ.Πέλλας
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθ. 930 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Πλαγιαρίου του Δ.Πέλλας
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων στην αριθ. 34/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών, αγροτεμαχίων
8. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Γιαννιτσών
9. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Δυτικού
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Καρυώτισσας
11. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Μελισσίου

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 750 φορές