Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές & πρόστιμα στην ΔΕΥΑ Πέλλας

Η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πέλλας ανακοινώνει ότι με το άρθρο 110 του Ν.4611/2019 δύνανται να ρυθμίζονται οφειλές προς τους  Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών  

Ειδικότερα:
      
Οφειλές προς την ΔΕΥΑ Πέλλας δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
γ) Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα  τοις εκατό (70%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα  τοις εκατό (50%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών στην ΔΕΥΑ Πέλλας (Τμήμα Καταναλωτών στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Παναγιωτάκη 13 στα Γιαννιτσά) έως 17/09/2019.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά όχι μόνο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη προς την ΔΕΥΑΠ, αλλά και οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι την 17/07/2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :

23820 56023 ΔΕΥΑ Πέλλας

Διαβάστηκε 516 φορές