Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Πέλλας κατόπιν της αριθ. 152/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Πρασίνου (πυρασφάλειας)

10

Δύο (2) μήνες

ΥΕ εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)

10

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Τετάρτη 26.06.2019 μέχρι και την Πέμπτη 27.06.2019 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Πέλλας (Χ΄δημητρίου & Εθνικής Αντίστασης, Γιαννιτσά, ΤΚ 58 100, τηλ. 23823 50871) και αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο υπάλληλος Κυριάκος Σπυρίδης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 620 φορές