Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-7-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 23-7-2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της αριθμ. 40/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού της για το έτος 2018.
2)    Έγκριση της αριθμ. 28/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – παραχώρηση θέση στάθμευσης στα Γιαννιτσά.
3)    Έγκριση της αριθμ. 31/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση δύο πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην οδό Αθ. Οικονόμου 85 στα Γιαννιτσά.
4)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροκτήματα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.326,84 € , Α.Μ. 19/2017.
5)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτική οδού σε αγροκτήματα των Τ.Κ. Αραβησσού, Τ.Κ Τριφυλλίου και Τ.Κ. Π. Μυλοτόπου του Δ. Πέλλας, Α.Μ. 20/2017.
6)    Τροποποίηση της αριθμ. 532/2015 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας , όπου θα εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Πέλλας για την υπογραφή της παράτασης σύμβασης του προγράμματος « Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015 έτους 2014 σε 50 Δήμους».
7)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας  Δήμου Πέλλας.
8)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας.
9)    Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος, πρ/σμού: 65.145,31 € ,Α.Μ. 21/2018.
10)    Έγκριση ή μη 2ης παράτασης του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 18/2017.
11)    Συγκρότησης επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κρασπέδωση στην Τ.Κ. Αραβησσού, Α.Μ. 35/2015.
12)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 361.000 € Α.Μ. 17/2014.
13)    Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ Πέλλας του Δήμου Πέλλας, στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
14)    Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο: Ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 488.760,00 €.
15)    Αποδοχή ποσού 331.650,00 € για έργα του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
16)    Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών συμπληρωματικών εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 2.823.722,83 € Α.Μ. 14/2015.
17)    Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης υπογείου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών , στα πλαίσια του έργου SPoF Γιαννιτσά.
18)    Έγκριση ΄΄ Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων ΄΄ επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης: Μεταποιητική μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς , αμπελόφυλλων, πιπεριάς , ιδιοκτησίας Πατσιάδη Παναγιώτη του Αποστόλου.   
19)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
20)    Συμμετοχή του Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα Erasmus με ακρωνύμιο LOUD.
21)    Αποδοχή της τροποποίησης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας» στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 και έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης δύο 92) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
22)    Έγκριση της αριθμ. 396/2019 απόφαση του Δημάρχου ΄΄ Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του υποέργου (1/1) με τίτλο: « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS0 5003527.
23)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Aυγούστου 2019.
24)    Διοικητική αποβολή για αυθαίρετη χρήση δημοτικής έκτασης.
25)    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή πλανοδίου εμπορίου.
26)    Διαγραφή παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
27)    Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
28)    Αίτημα για προσθήκη προσωνυμίας στο 4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών.
29)    Έγκριση προμήθειας οχημάτων.
30)    Κοπή δένδρων
31)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.
    
Εισηγητής του 21ου,22ου και 31ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 2ου,3ου,25ου,26ου και 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 18ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 19ου,20ου 23ου και 24ου θέματος η αντιδήμαρχος κ. Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 28ου θέματος ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Σεραϊδης Πέτρος
Εισηγητής του 29ου και 30ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 708 φορές