Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο "Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της ΔΕ Κρύας Βρύσης”

Γιαννιτσά, 02-12-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 32423
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο "Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της ΔΕ Κρύας Βρύσης"

Σχετ.: Η υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/Β’/2017) απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

O Δήμος Πέλλας, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05-12-2019 και ώρα 10:00π.μ. και αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ”Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της ΔΕ Κρύας Βρύσης” εκτιμώμενης αξίας 565.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α)του Δήμου Πέλλας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.giannitsa.gr και β)του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ggde.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ      
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.


Διαβάστηκε 463 φορές

Σχετικά άρθρα (βάσει ετικέτας)