Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-1-2020

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 21-1-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007.
2) Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010.
3) Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018.
4) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 65.702,29€, Α.Μ. 22/2017.
5) Έγκριση ή μη 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο του Γυμνασίου Ν. Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας.
6) Έγκριση ή μη  παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο του Γυμνασίου καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
7) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πέλλας.
8) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 19/2017.
9) Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 ΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες΄΄ του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, με το ποσό των 20.890,00€.
10) Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης με ακρωνύμιο ΄΄ENPOL-EE΄΄.
11) Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, για τη χορήγηση  Δικαιωμάτων Διέλευσης Υπογείου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στα πλαίσια του έργου «FFTH Γιαννιτσών».
12) Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση μέρους του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» για το έτος 2019 και ειδικότερα μέρους του Άξονα 1 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
13) Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας».   
14) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
15) Παράταση συμβάσεων προμήθειας οικοδομικού υλικού, ασφαλτομίγματος και διάθεσης αποβλήτων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, ανακαινίσεων σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και επισκευής και προμήθειας ελαστικών, για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.  
16) Απόδοση εσόδων στην Π.Ε Πέλλας από την καταβολή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους των προσερχόμενων στις λαϊκές αγορές.
17) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
18) Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
19) Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου
20) Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου και έκπτωση μισθωτή.
21) Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από τη μίσθωση αγροτεμαχίων.
22) Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (εστιατορίου) στην τοποθεσία ΄΄Μηδέν Λουδίας΄΄ της Κοινότητας Γιαννιτσών.
23) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων.
24) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
25) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
26) Κοπή δένδρων.

Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 1ου, από το 15ο μέχρι και το 24ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 14ο και του 25ου θέματος  ο αντιδήμαρχος Τ.Υ κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 26ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 1144 φορές