Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-3-2020

Πρόσκληση σε συνεδριάσεις για λήψη απόφασης δια περιφοράς

Λαβόντες υπόψη:
α. Την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια περιφοράς κατά τι προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν.4635/2019 (Α΄167).
β. Τη σύμφωνη γνώμη των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό μας Συμβούλιο,

- Σας καλούμε για λήψης απόφασης δια περιφοράς την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 26 του ν.3203/2003, και του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής του θέματος o αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.

 

- Σας καλούμε για λήψης απόφασης δια περιφοράς την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Έγκριση της με αριθμ. 15/2020 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, που αφορά την επιστροφή προς το Δήμο Πέλλας, για χρήση ακινήτων στέγασης των δομών "Βοήθεια στο Σπίτι".
2) Έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας.
3) Έγκριση της με αριθμ. 32/2019 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης,  για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Μελέτη αποκατάστασης Φράγματος Αγροσυκιάς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
4) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης ( ο χιλ).
5) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου.
6) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Δίκτυο Βαρύτητας Οικισμού Καρυώτισσας και Καταθληπτικοί αγωγοί, πρ/σμού: 2.370.210€ ,Α.Μ.19/2012.
7) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής, πρ/σμού: 279,000,00€, Α.Μ.10/2015.
8) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 2.264.490,26 € , Α.Μ.6/2013.
9) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής, πρ/σμού: 31.957,46€, Α.Μ.7/2018.
10) Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Αντιπυρική Προστασία Δήμου Πέλλας, , πρ/σμού: 129.973,77€, Α.Μ. 18/2017.
11) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Interreg Ipa Cross- Border Cooperation, Πρόγραμμα "Greece- Republic of NorthMakedonia 2014-2020" με τίτλο: Enhancing the cross border wine experience for development, και ακρωνύμιο «wine- up».  
12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
13) Έγκριση της με  αριθμ. 32/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
14) Έγκριση της με  αριθμ. 39/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
15) Ορισμός δικαιούχων- προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017.
16) Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
17) Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (καφενείου) στην κοινότητα Αγίου Λουκά.
18) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
19) Αίτημα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
20) Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΠΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 11ο θέμα , η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 12ο μέχρι και το 18ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 19ου και 20ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 655 φορές