Απάντηση προέδρου Δ.Σ. Δήμου Πέλλας κ. Ζαχαρία Σπαθόπουλου στις επιστολές του κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη

Με αφορμή επιστολές του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΕΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, αναφέρονται τα εξής, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μου, προς ενημέρωση των συνδημοτών μας, ως προς τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες και την αλήθεια των δηλωθέντων:

  1. Είναι ψευδές  ότι απέρριψα πρόταση της ως άνω παράταξης (ακόμη και οιουδήποτε άλλου) για διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας της 24ης Μαρτίου 2020 με τηλεδιάσκεψη. Τον τρόπο αυτόν συνεδρίασης έθεσε ως δυνατότητα ο κ Θεοδωρίδης, για πρώτη φορά, με ηλεκτρονική επιστολή του στις 24 Μαρτίου 2020, την ημερομηνία ,δηλαδή, που ήταν  ήδη, από ημερών, καθορισμένη για λήψη απόφασης του Συμβουλίου δια περιφοράς και, βεβαίως, ουδέποτε αρνήθηκα.
  2. Η συνεδρίαση, όμως, της 24ης Μαρτίου 2020, εξαιτίας των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων, μόνο δια περιφοράς θα μπορούσε να διεξαχθεί, καθόσον δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την τεχνική της προετοιμασία και τη ρύθμιση των απαιτούμενων διαδικασιών από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αφού οι διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα τέθηκαν πολύ πρόσφατα σε ισχύ. Ήδη, οι τεχνικές διαδικασίες για διεξαγωγή συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη έχουν δρομολογηθεί.
  3. Επισημαίνεται ακόμη, ότι, πριν την υπογραφή (στις 20 Μαρτίου 2020) της πρόσκλησης για λήψη απόφασης από το Δημοτικό μας Συμβούλιο διά περιφοράς, είχα τηλεφωνική επικοινωνία (στις 18 Μαρτίου 2020) με όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, κατά την οποία συμφώνησαν να προσέλθουν την ημερομηνία της ψηφοφορίας (24 Μαρτίου 2020) σε άτυπη σύσκεψη, προκειμένου να ενημερωθούν από τον κ. δήμαρχο, τους εισηγητές αντιδημάρχους και το προσωπικό των αρμοδίων Διευθύνσεων του Δήμου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, έγινε υπόμνηση, με ηλεκτρονική επιστολή, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, της δυνατότητάς τους να απευθυνθούν στους  ως άνω για ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων. Κατά συνέπεια, είχε ήδη ληφθεί έγκαιρα κάθε μέριμνα για την πλήρη ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και γι’ αυτό ο ισχυρισμός του κ. Θεοδωρίδη για δήθεν λήψη απόφασης «στο πόδι» είναι, κατά την άποψή μου, άτοπος και στερείται σοβαρής και επαρκούς αιτιολόγησης.
  4. Τα θέματα, που αφορούν στη δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, με απόφασή του, να απαλλάσσει από τα αναλογούντα τέλη και το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των ληφθέντων μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα  με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο τριακοστό έβδομο, παρ. 8 και 9 της ΠΝΠ 20/20-3-2020 (Α' 68)), συζητήθηκαν ήδη από την Εκτελεστική Επιτροπή (αποτελείται από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους) αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ των σχετικών ρυθμίσεων και, σύντομα, θα υποβληθούν εισηγήσεις από τις οικείες Διευθύνσεις στα αρμόδια όργανα (Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο) για διατύπωση γνώμης και λήψη απόφασης.

Με εκτίμηση
Ζαχαρίας Σπαθόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ του Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 275 φορές