Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-4-2020

Πρόσκληση σε συνεδριάσεις για λήψη απόφασης δια τηλεδιάσκεψης

1. Λαβόντες υπόψη:
Την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο,

- Σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, ώρα 19:30, για λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 3203/2003, και του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής του θέματος o αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.

 

- Σας καλούμε για λήψης απόφασης δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, ώρα 20:00, επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της με αριθμ. 15/2020 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, που αφορά στην επιστροφή στο Δήμο Πέλλας των ακινήτων στέγασης των δομών ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄.
2) Έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας.
3) Έγκριση της με αριθμ. 32/2019 μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης,  για την εκπόνηση μελέτης : Μελέτη αποκατάστασης Φράγματος Αγροσυκιάς και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
4) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου : Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης (3ο χιλ).
5) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου.
6) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Δίκτυο Βαρύτητας Οικισμού Καρυώτισσας και Καταθληπτικοί αγωγοί, πρ/σμού: 2.370.210€ ,Α.Μ.19/2012.
7) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής, πρ/σμού: 279,000,00€, Α.Μ. 10/2015.
8) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου : Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 2.264.490,26€ , Α.Μ. 6/2013.
9) Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής, πρ/σμού: 31.957,46€, Α.Μ.7/2018.
10) Έγκριση  παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
11) Έγκριση  παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πέλλας.
12) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Αντιπυρική Προστασία Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 129.973,77€, Α.Μ. 18/2017.
13) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Interreg Ipa Cross- Border Cooperation, Πρόγραμμα ΄΄Greece- Republic of North Makedonia 2014-2020΄΄ με τίτλο: Enhancing the cross border wine experience for development, και ακρωνύμιο «wine- up».
14) Απαλλαγή από τέλη των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
15) Επικαιροποίση της με αριθμ. 420/2018 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας, που αφορά ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων με τη Λύση Επιχειρήσεων ΟΤΑ.    
16) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
17) Έγκριση της με  αριθμ. 32/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
18) Έγκριση της με  αριθμ. 39/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
19) Ορισμός δικαιούχων- προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
20) Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
21) Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (καφενείου) στην κοινότητα Αγίου Λουκά.
22) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
23) Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
24) Αίτημα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
25) Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΠΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 13ο θέμα , η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 14ο μέχρι και το 23ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 24ου και 25ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
3. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο             
      και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5. Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Παρακαλούμε τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωστοποίησαν ακόμη στο Δήμο μας , αν και ζητήθηκε από ημερών, τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν μέρος στην ως άνω προγραμματισθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να το πράξουν άμεσα είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 669 φορές