Λειτουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στην Κρύα Βρύση

Γιαννιτσά 22/09/2020
Αριθμ.Απόφ. 557/2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του νόμου 4682/03-04-2020 « Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις» .
3. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οι.56435/15-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3958/Β/2020) περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
4. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
5. Την αριθ. 229/2007 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Κρύας Βρύσης που αφορά στον καθορισμό ορίων έκτασης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και παραχώρησης τ.μ στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς
6. Την με αριθ.πρωτ. 20509/21-9-2020 αίτηση του Δήμου Πέλλας προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παράλληλη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τμήμα της οδού Αισχύλου από την διασταύρωσή της με την οδό Παπατζανέτη μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Θεμιστοκλέους.
7. Την με αριθ.πρωτ. 98386/22-9-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/2017, στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης, του Δήμου Πέλλας.
8. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020, την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς, παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19. Η περιοχή λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς θα περιλαμβάνει τμήμα της οδού Αισχύλου από την διασταύρωση της με την οδό Παπατζανέτη μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Θεμιστοκλέους.
Β. Η λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας αγοράς με την νυν υπαίθρια αγορά, θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και ώρες από 05:30π.μ έως 14:00μ.μ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και να κοινοποιηθεί στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ,, στην Αστυνομική Διεύθυνση Γιαννιτσών, στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και στο σωματείο μικροπωλητών  «ΕΡΜΗΣ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 582 φορές