Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 17-11-2020

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, ώρα 13:00μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για οχήματα του Δήμου Πέλλας για την περίοδο 2021-2022», Α.Μ.14/2020, Πρ/μου:160.989,20€
2. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών», Α.Μ.18/2018, Πρ/μου:665.367,79€ (με ΦΠΑ)
3. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ.43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018, Πρ/μου:1.798.000,00€
4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας, έτους 2021», Α.Μ.7/2020, Πρ/μού:84.999,52€ με το ΦΠΑ
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2023», Α.Μ.6/2020, Πρ/μου:4.123.731,60€
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για τη χρονική περίοδο από 01-11-2020 έως 31-12-2021», Α.Μ.10/2020, Πρ/μου:146.605,65€
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας», Α.Μ.7/2019, Πρ/μου:122.760,00€
8. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τo έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία», Α.Μ.22/2019, Πρ/μου: 455.000,00€ με το ΦΠΑ
9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στο αριθ.103β Ο.Τ. στη γωνία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Γ. Παπανδρέου της Κοινότητας Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 3 ισόγειου καταστήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 4.997,86τ.μ. από το αριθ.1516στ τεμάχιο αγροκτήματος Αχαλδοχωρίου (υπ΄.αριθ.7 τεμαχίου του κτηνοτροφικού πάρκου Κοινότητας Αχλαδοχωρίου) για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
12. Έγκριση υποβολής πρότασης το έργου με τίτλο: «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του Ο.Τ.52 στον οικισμό της Πέλλας του Δ.Πέλλας», πρ/σμού1.186.189,52€ με το ΦΠΑ για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» στο μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις – Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
13. Έγκριση υποβολής πρότασης το έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικών οδών Δ.Πέλλας» για ένταξη στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
14. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
15. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
16. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
17. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ.Πέλλας» (πρ/μού:781.109,78€ με το ΦΠΑ) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ
18. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δ.Πέλλας» (πρ/μού:483.600,00€ με το ΦΠΑ) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης VΙΙΙ
19. Κατάρτιση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
20. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 109,49€ για  εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη Λεπτοκαρυά Δ.Πέλλας
21. 2η τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της υπ΄αριθ.πρωτ.:11832/15-06-2020 σύμβασης μεταξύ του Δ.Πέλλας και της ένωσης εταιριών «DOTSOFT-NOVELTECH»
22. Έγκριση απόφασης δημάρχου για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ.81/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών
23. Έγκριση απόφασης δημάρχου για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ.82/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 428 φορές