Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 22-12-2020

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12:30μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189 - ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018
2. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής
3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
4. Έγκριση πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλασίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής προσφοράς κι ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ. Πέλλας έτους 2021» Α.Μ. 6/2020, Πρ/μός:74.373,96€)
6. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών καθώς κι επιτροπών ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
7. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας 2020», Πρ/μού:74.400,00€ με ΦΠΑ, Α.Μ.9/2020
8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας 2020», Πρ/μού:74.400,00€ με ΦΠΑ, Α.Μ.9/2020
9. Συμμόρφωση με την αριθ.1647/2020 απόφαση 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
10. Τροποποίηση/παράταση χρόνου ισχύος των συμβάσεων της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών προσώπων για τα έτη 2019-2020», A.M.4/2018, Πρ/μού:2.716.111,62€
11. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη του Δ.Πέλλας
12. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δ.Πέλλας στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.»
13. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δ.Πέλλας και του κ. Χρήστου Γκαϊτατζή
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας  (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 35/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Γιαννιτσών)
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας  (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 35/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας  Γιαννιτσών)
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Παλαιφύτου Δήμου Πέλλας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Δροσερού Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 6/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας  Δροσερού)
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Εσωβάλτων του Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην  αριθμ. 14/2020 απόφαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Εσωβάλτων)
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αμπελιών Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 6/2020 απόφαση του Συμβουλίου   Κοινότητας Αμπελιών)
20. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριφυλλίου Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφεται στην  αριθμ 8/2020 απόφαση του Συμβουλίου   Κοινότητας Τριφυλλίου)
21. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Κοινότητας Ακρολίμνης Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφεται στην αριθμ 8/2020 απόφαση του Συμβουλίου   Κοινότητας Ακρολίμνης)
22. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Δυτικού

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 480 φορές