Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 29-06-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της μελέτης και των σχεδίων τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πέλλας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», (Κωδ.Προσκ.14.6i.26.5.1.2, Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)») του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», Α.Μ.27/2018, Πρ/μου:836.220,66€ (με ΦΠΑ)
3. Έγκριση και παραλαβή της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση» (υποέργο 5 της πράξης Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy)
4. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στον οικισμό Αρχοντικού της Κοινότητας Γιαννιτσών Δ.Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 286 φορές