Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 25-05-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 25 Mαΐου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
2. Έγκριση και παραλαβή του Β΄σταδίου της Μελέτης Εφαρμογής: «Μελέτη του έργου με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά»»
3. Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Πέλλας» στην πρόσκληση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμοτητας (Σ.Α.Π.)», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022
4. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-οικοπέδων σε ιδιώτη
5. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
6. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγροσυκιάς
7. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 211 φορές