Επανάληψη Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας

Προς:

1. Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Πέλλας
2. Δήμαρχο Δ. Πέλλας
3. Αντιδημάρχους Δ. Πέλλας
4. Προέδρους των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας
5. Προέδρους των Κοινοτήτων Δ. Πέλλας
6. Εκπροσώπους Τοπικών Οργανώσεων Πολιτικών Κομμάτων
7. Επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. Δ. Πέλλας

ΘΕΜΑ: Επανάληψη συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας

Σας γνωρίζουμε ότι η τακτική συνεδρίαση, της 7ης Ιουλίου 2022, θα επαναληφθεί σήμερα Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και ώρα 16:00', κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.3852/10, προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά από σχετική συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 530 φορές