Μεταφορά λαϊκής αγοράς στην Κρύα Βρύση λόγω εμποροπανήγυρης

Γιαννιτσά 12/07/2022
Αριθμ.Απόφ. 368/2022
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 "περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 § 2 του Ν.3852/2010.
3. Την τέλεση από 08/07/2022 μέχρι και 13/07/2022 της 1ης  εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης.
4. Την αριθ. 362/2022 Απόφαση Δημάρχου περί περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας
5. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ακώλυτη τέλεση της εμποροπανήγυρης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Άρθρο 1ο: Η λαϊκή αγορά που συμπίπτει τοπικά με το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης την Τετάρτη 13/07/2022, θα διεξαχθεί επί της οδού Δωδεκανήσου  από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Βασιλέως Παύλου  μέχρι το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ιωάννη Μεταξά.
Άρθρο 2ο: Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.4,34, παρ.2,103 και 104 ΚΟΚ όπως κυρώθηκε με τον Ν.2696/99.
Άρθρο 3ο: Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 125 φορές