Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-07-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023
2. Έγκριση αναθεωρημένων τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»
3. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης φράγματος Αγροσυκιάς»
4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης  για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Φιλίππειο και την Κρύα Βρύση, Δ.Πέλλας
5. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 144 φορές