Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής Προέδρου Κοινότητας Αγροσυκιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 375
Γιαννιτσά, 15-07-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων Προέδρου κοινότητας έως 300 κατοίκων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/82006, περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
4. Την αριθ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ περί Λειτουργίας Κοινοτήτων
5. Την αριθ. 13/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών που αφορά στην ανακήρυξη της νέας δημοτικής αρχής
6. Την αριθ. 374/2022 Διαπιστωτική Απόφαση Δημάρχου, περί πλήρωσης της κενωθείσας θέσης του Προέδρου της Κοινότητας Αγροσυκιάς, από τον κ. Τσεκούρα Στέργιο.
7. Το από 15-07-2022 πρακτικό ορκωμοσίας του νέου Προέδρου Αγροσυκιάς κ. Τσεκούρα Στέργιου.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινότητας Αγροσυκιάς της Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
9. Την επιτακτική ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη.

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγροσυκιάς της Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας κ. Τσεκούρα Στέργιο του Βασιλείου, για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων των εγγράφων.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας, να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου Πέλλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 489 φορές