Οριστικοποίηση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Οριστικοποιήθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Πέλλας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αρ. 28/2022 απόφασή της ενέκρινε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Πέλλας, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Το πρόγραμμα αφορά τη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης τέτοιων οχημάτων. 

Τα παραδοτέα του Σχεδίου περιλαμβάνουν:

Π1: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης, Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο, Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο.
Π2: Έκθεση Διαβούλευσης.
Π3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης των 47.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

green logo


 

Διαβάστηκε 57 φορές