Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-08-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
2. Αποδοχή της Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10-8-2022 απόφασης για ένταξη της Πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» στη δράση «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα-ID 16873 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δ.Πέλλας»
4. Διόρθωση της υπ΄αριθ.207/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας, ως προς τον τίτλο της μελέτης
5. Τροποποίηση της από 17/5/2022 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ Δ.Πέλλας και εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.:2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
6. Τροποποίηση των υπ΄αριθ.πρωτ.:10670/17-05-2022 και  υπ΄αριθ.πρωτ.:7980/12-04-2022 υπογραφεισών συμβάσεων μεταξύ Δ.Πέλλας και εταιρείας Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το αρ.πρωτ.:2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
7. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 357 φορές